Vill du börja med skytte?

Du måste bli medlem i en av Svenska Pistolskytteförbundet godkänd skytteförening. Tysslinge Skytteklubb är en sådan förening och vi tar gärna emot nya medlemmar. Här finns många erfarna skyttar som gärna delar med sig av sin erfarenhet och hjälper dig tillrätta och vi har lånevapen du får använda fram till dess att du kan få egna licenser.

Vi är en klubb som välkomnar nya medlemmar och en återväxt av unga skyttar är något som vi verkligen hoppas på. Skytte är också en sport som passar för seniorer och den sociala samvaron är av stor vikt.

Vi brukar ha en nybörjarkurs i början av varje år, för då kan man göra teorin på vintern och våren och sen när skjutbanan i maj nån gång blir lagom varm och ljus att skjuta på så kan man börja öva. Man måste ha gått nybörjarkursen, så man får Svenska Pistolskytteförbundets “gröna kort”, antingen i vår klubb eller i någon annan, så därför tar vi normalt inte in nya medlemmar annat än i samband med nybörjarkursen. Det finns begränsat med platser på kursen. (Om man har gröna kortet, och egna vapenlicenser, så man kan börja skjuta direkt, kan styrelsen ändå bevilja medlemskap.) Det är förmodligen lämpligt att kontakta klubben först, innan man skickar in en medlemsansökan.

När det gäller frågan om egna licenser så finns det ett antal rimliga minimikrav som man skall uppfylla innan det kan bli aktuellt att få egna vapenlicenser. En ingående beskrivning av dessa följer här nedanför.

Vilka krav ställs för en första licens?

-Dessa krav ställer vi och myndigheterna upp för att du skall beviljas pistollicens:

-Du skall vara 18 år.

-Du skall vara EU medborgare.

-Du skall ha innehaft medlemskap i av förbundet godkänd skytteförening i minst 6 månader. Samt ha varit aktiv vid träning, tävling och ha visat intresse för att hjälpa till i föreningens verksamhet.

-Du skall uppfylla fordringarna för pistolskyttemärke i guld.

-Du skall inneha pistolskyttekortet ”Grönt kort”, för vilken utbildning sker i föreningens regi.

-Du skall ha behov av vapen, vilket din förening intygar till polismyndigheten. Om du ej uppfyller kriterierna för aktivt medlemskap så kommer detta framgå av intyget.

-Du skall vara lämplig att inneha vapen och utöva skytte, vilket polisen bl.a. prövar mot brottsregistret. Grov brottslighet diskvalificerar normalt en person för allt vapeninnehav.


Jaha, och sedan då?

Ovanstående punkter är vad som gäller för din första licens. I TSK tillämpar vi regeln att den första licensen skall vara för ett vapen i grupp C, d.v.s. kaliber .22 eftersom detta är det lämpligaste ”skarpa” vapnet att börja med. Först efter ytterligare sex månaders medlemskap kan det bli aktuellt att förvärva grövre vapen. I princip så står det dig då fritt att välja det eller de vapen du önskar inom ramarna för vår verksamhet, men självklart så skall klubben även nu intyga behovet, och det gör vi – om du fortfarande uppfyller kraven för aktiva medlemmar.

Pistolskyttekortet

Utbildningen för det ovan nämnda pistolskyttekortet, ”gröna kortet” sker i form av en studiecirkel och varvar teori med praktik samt diskussioner kring de frågor som dyker upp. Gröna kort kursen utgör en grundutbildning inom SPSF’s discipliner, och omfattar exempelvis säkerhet, regler och skjutteknik. Den ska genomgås i samband med att man blir medlem. Som avslutning på utbildningen så får ni visa era kunskaper i form av ett skriftligt prov. Utbildningen sker normalt under våren så att man sedan kan fortsätta med att vara med på klubbträningarna under hela skyttesäsongen. Om stort intresse finns kan det hända att vi genomför ytterligare kurser.

Om du är yngre än 18?

Detta var ett av kraven för att få licens. Det finns dock inget som hindrar att personer yngre än 18 år ansluter sig till klubben. Rekommendationen från SPSF är att man skall vara 14 år för att få skjuta med ”skarpa” d.v.s. krutladdade vapen, och då under vuxens överinseende. Eftersom alla klubbskjutningar sker under överinseende av en ansvarig skjutledare så välkomnar vi yngre skyttar till vår verksamhet. Målsman måste ge sitt godkännande.

Hur kan jag skjuta utan att ha vapen?

TSK tillhandahåller klubbvapen i vapengrupp C för alla medlemmar som har behov av att låna vapen. Dessa vapen står även till förfogande vid tävlingar. För detta tar vi en liten avgift, och vi säljer även ammunition till medlemmarna för ett rimligt pris.

Vanligtvis så är det heller inget problem att få låna vapen av kamraterna om man saknar licens för någon tävling som man vill delta i. Detta är dock självklart något som är upp till varje enskild medlem att avgöra så länge det ej strider mot lagar eller sunt förnuft. Ta reda på vad som gäller i ert fall!

Om du har några ytterligare frågor om klubbens verksamhet, eller om du undrar något om skytte och vapen i allmänhet så ser vi gärna att du skickar oss en fråga via e-post.


Sök

Senaste kommentar

    Kategorier